Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

DEVETDNEVNICA K BOŽJEMU USMILJENJU,


KI MI JO JE JEZUS NAROČIL ZAPISATI IN OPRAVLJATI
PRED PRAZNIKOM USMILJENJA.

 

Začenja se na veliki petek. (Dn 1209)

 

(Devetdnevnica k Božjemu usmiljenju se lahko moli ob vsakem času, vendar je posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do vklju­čno prve sobote po veliki noči kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.)

 

Jezus:

Želim, da bi devet dni vodila duše k izviru mojega usmi­ljenja, da bi zajemale moč in olajšanje ter vse milosti, ki jih potrebujejo v naporih življenja, posebej ob smrtni uri. Vsak dan privedi v moje Srce drugačno skupino duš ter jo potopi v morje mojega usmiljenja. Jaz pa bom vse te duše pripeljal v hišo mojega Očeta. To boš delala v tem in v prihodnjem življenju. Ničesar ne bom odklonil duši, ki jo pripe­lješ k izviru mojega usmiljenja. Vsak dan boš prosila mojega Očeta po mojem bridkem trpljenju milosti za te duše. (Dn 1209)

Sv. Favstina:

Odgovorila sem: “Jezus, ne vem, kako naj opravljam to devetdnevnico in katere duše naj najprej privedem v tvoje neizmerno usmiljeno Srce.” – In Jezus mi je odgo­voril, da mi bo vsak dan povedal, katere duše naj privedem v njegovo Srce. (Dn 1209)

 

PRVI DAN

Jezus:

Danes mi privedi vse človeštvo, posebej grešnike, in jih potopi v morje mojega usmiljenja. Tako boš potolažila mojo bridko žalost, ki me prevzema zaradi izgube duš. (Dn 1210)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, tvoja lastnost je usmiljenje do nas in odpuščanje. Ne glej na naše grehe, temveč na naše zaupanje v tvojo neskončno dobroto, ter nas vse sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca in ne dovoli, da bi ga kdaj zapustili. Goreče te prosimo zaradi tvoje ljubezni, po kateri si zedinjen z Očetom in Svetim Duhom.

O vsemogočnost usmiljenega Boga,
rešitev za grešnega človeka,
ti si usmiljenje in morje sočutja,
pomagaš tistemu, ki te vdano prosi.

Večni Oče, usmiljeno poglej na uboge grešnike in na vse človeštvo, ki je v neizmerno usmiljenem Jezusovem Srcu; in po njegovem bridkem trpljenju nam izkaži svoje usmiljenje, da bomo slavili vsemogočnost tvojega usmi­ljenja vekomaj. Amen. (Dn 1211)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

DRUGI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi duhovnike in redovnike ter jih po­topi v moje brezmejno usmiljenje. Ti so mi dali moč, da sem vzdržal v bridkem trpljenju; po njih se kakor po pretočnih napravah izliva na človeštvo moje usmi­ljenje. (Dn 1212)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, od tebe prihaja vse, kar je dobrega, pomnoži v nas milost, da bomo dostojno izvrševali dela usmiljenja. Tako bodo tisti, ki gledajo na nas, hvalili Očeta usmiljenja, ki je v nebesih.

Vir Božje ljubezni,
v čistih srcih si gost.
Potopljena v morju usmiljenja
žarijo kakor zvezde, jasne kakor zarja.

Večni Oče, usmiljeno poglej na družbo izvoljenih v svojem vinogradu, na duhovnike in redovnike, ter jih obdari z mo­čjo svojega blagoslova. Po sočutnem Srcu svojega Sina, v katerem so zaobjeti, jim podeli moč svojega razsvetljenja, da bodo mogli druge voditi po poteh odrešenja in z njimi prepevati hvalnico tvojemu nepoj­mljivemu usmiljenju vekomaj. Amen. (Dn 1213)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

TRETJI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi pobožne in zveste vernike ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. Ti so me tolažili na križevem potu; bili so kaplja tolažbe v morju bridkosti. (Dn 1214)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, ki iz zakladnice svojega usmi­ljenja deliš obilje milosti, sprejmi nas v bivališče svo­jega nadvse usmiljenega Srca in ne dopusti nam ni­koli iz njega oditi. Goreče te za to prosimo po tvoji ne­izmerni ljubezni, s kakršno se tvoje Srce vnema do nebe­škega Očeta.

Skrivnostni so čudeži usmiljenja;
niti grešnik niti pravičnik jih ne dojame.
Na nas gledaš z očesom usmiljenja
in vse priteguješ k svoji ljubezni.

Večni Oče, milostno poglej na zveste vernike kot na de­diščino svojega Sina in jim po njegovem bridkem trplje­nju podeli svoj blagoslov; obdaj jih s svojim trajnim varstvom, da ne bodo izgubili ljubezni in zaklada svete vere, marveč bodo z vso množico angelov in svetnikov slavili tvoje brezmejno usmiljenje vekomaj. Amen.
(Dn 1215)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

ČETRTI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi nekristjane in tiste, ki me še ne poznajo. V svojem bridkem trpljenju sem mislil tudi nanje in njihova prihodnja gorečnost je tolažila moje Srce. Potopi jih v morje mojega usmiljenja. (Dn 1216)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, ki si luč vsega sveta, sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca vse tiste, ki te še ne poznajo. Naj jih razsvetlijo žarki tvoje milosti, da bodo tudi oni skupaj z nami slavili tvoje čudovito usmi­ljenje, in ne dopusti jim oditi iz bivališča svojega nadvse usmiljenega Srca.

Naj luč tvoje ljubezni
razsvetli temino duš.
Daj, da bi te duše spoznale
in z nami slavile tvoje usmiljenje.

Večni Oče, usmiljeno poglej na tiste, ki ne verujejo, in na one, ki te še ne poznajo, saj so zaobjeti v neizmerno usmi­ljenem Jezusovem Srcu. Pritegni jih k luči evangelija. Vsi ti ne vedo, kako velika sreča je ljubiti tebe. Stori, da bodo tudi oni slavili radodarnost tvojega usmiljenja vekomaj. Amen. (Dn 1217)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

PETI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi brate in sestre, ki verujejo v Kristusa, ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. Naj jih Bog in naš Gospod varuje na poti resnice in milostno združi in ohrani v eni svoji Cerkvi. Tako se zacelijo moje rane in se mi s tem olajšajo muke. (prim. Dn 1218)

Molitev svete Favstine:

Za tiste, ki so trgali oblačilo tvoje edinosti,
priteka iz tvojega Srca studenec usmiljenja.
Vsemogočnost tvojega usmiljenja, o Bog,
lahko tudi te duše izpelje iz zmot. (Dn 1218)

Neizmerno usmiljeni Jezus, ki si dobrota sama, ti ne odrekaš razsvetljenja tistim, ki te prosijo. Sprejmi v biva­lišče svojega neizmerno usmiljenega Srca vse kristja­ne, ter jih s svojo lučjo pritegni v edinost Cerkve. Ne dopu­sti jim oditi iz bivališča svojega nadvse usmiljenega Srca, temveč stori, da bodo tudi oni poveličevali veliko­dušnost tvojega usmi­ljenja. (Dn 1219)

Večni Oče, z močjo svojega Duha odstrani needinost med kristja­ni, da bomo vsi, ki verujemo v Kristusa, edini v veri in ljubezni. Naj skupno delamo pokoro, da bomo s tvojo pomo­čjo premagali našo rezdeljenost in uresničili popolno edinost Cerkve. Ne glej na naše grehe, marveč na ljube­ze­n svojega Sina in na njegovo bridko trplje­nje, ki ga je za nas vzel nase, saj smo vsi zaobjeti v nadvse usmi­ljenem Jezusovem Srcu. Stori, da bomo skupaj slavili tvoje veliko usmiljenje vekomaj. Amen. (prim. Dn 1219)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

ŠESTI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi krotke in ponižne vernike in otročiče ter jih potopi v moje usmiljenje. Ti so najbolj podobni mojemu Srcu; tolažili so me v bridkem smrtnem trpljenju. Gledal sem nanje kakor na zemeljske angele, ki bodo čuvali moje oltarje. Nanje izlivam potoke milosti. Mojo milost more sprejeti samo ponižen človek; ponižne obdarjam s svojim zaupanjem. (Dn 1220)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, ti sam si dejal: “Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen,” sprejmi v bi­vališče svojega nadvse usmiljenega Srca krotke in ponižne vernike ter otročiče. Ti navdušujejo vsa nebesa in so po­sebno zadovoljstvo nebeškega Očeta, so šopek pred Božjim prestolom, so vonj, ki opaja samega Boga. Ti imajo trajno bivališče v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu in nenehno pojejo hvalnico ljubezni in usmiljenja. (Dn 1221)

Resnično ponižna in krotka duša
že tu na zemlji uživa raj.
Vonj njenega ponižnega srca
navdušuje samega Stvarnika. (Dn 1222)

Večni Oče, usmiljeno poglej na krotke in ponižne vernike ter na otročiče, ki so zaobjeti v bivališču nadvse usmilje­nega Jezusovega Srca. Ti so najbolj podobni tvojemu Sinu; njihov vonj se z zemlje dviga vse do tvojega prestola. Oče usmiljenja in vse dobrote, po ljubezni in veselju, ki ju gojiš do njih, te goreče prosim, blagoslovi ves svet, da bomo vsi skupaj prepevali slavo tvojemu usmiljenju vekomaj. Amen. (Dn 1223)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

SEDMI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi vernike, ki posebej častijo in slavijo moje usmiljenje ter jih potopi v moje usmiljenje. Ti so najbolj občutili moje trpljenje in so najgloblje razumeli mojega duha. So živi odsev mojega usmi­ljenega Srca. V prihodnjem življenju bodo blesteli v posebnem sijaju, nobeden ne pride v peklenski ogenj, vsakega bom ob smrtni uri posebej branil.
(Dn 1224)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, tvoje Srce je ljubezen sama, sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca tiste vernike, ki posebej častijo in slavijo veličino tvojega u­smi­ljenja. Ti so mogočna sila samega Boga; sredi vseh stisk in nasprotovanj vztrajajo, zaupajoč v tvoje usmi­ljenje. Združeni z Jezusom na svojih ramenih nosijo vse človeštvo. Po smrti ne bodo strogo sojeni, temveč jih bo ob smrtni uri objelo tvoje usmiljenje.

Dušo, ki slavi dobroto svojega Gospoda,
on posebej ljubi.
Vedno je blizu živemu izviru
in črpa milosti iz Božjega usmiljenja.

Večni Oče, usmiljeno poglej na vernike, ki častijo in slavijo tvojo največjo lastnost, to je tvoje nepojmljivo usmi­ljenje, in so zaobjeti v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Ti so živi evangelij, njihove roke so polne del usmi­ljenja, srce pa, prepolno veselja, Najvišjemu prepeva pesem usmiljenja. O Bog, goreče te prosim, izkaži jim svoje usmiljenje zaradi upanja in zaupanja, ki so ga te duše imele do tebe. Naj se nad njimi izpolni Jezusova obljuba, saj je dejal: “Tiste, ki bodo častili to moje nepojmljivo usmiljenje, bom kakor svojo čast sam branil v življenju, posebej ob smrtni uri.” (Dn 1225)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

OSMI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi duše, ki so v ječi vic, in jih potopi v globine mojega usmiljenja; naj potoki moje krvi pogasijo njihov ogenj. Vse te duše neizmerno ljubim, saj zadoščujejo moji pravičnosti; ti jim moreš prinesti olajšanje. Zajemi iz zaklada moje Cerkve vse odpustke in jih daruj za­nje. Ko bi poznala njihovo trpljenje, bi zanje neprestano darovala duhovno miloščino in poravnavala dolgove moji pravičnosti. (Dn 1226)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, ti sam si dejal, da hočeš usmi­ljenja; glej, v bivališče tvojega neizmerno usmilje­nega Srca vodim verne duše, ki jih tako ljubiš, a se vendar morajo odkupiti tvoji pravičnosti. Naj studenci krvi in vode, ki so privreli iz tvojega Srca, pogasijo ognjeni plamen vic, da bi se tudi tam slavila moč tvojega usmi­ljenja.

Iz strašne vročine ognja v vicah
se dviga vzdihovanje k tvojemu usmiljenju.
Duše okusijo osvežitev, uteho in olajšanje
v izlitem potoku krvi in vode.

Večni Oče, usmiljeno poglej na trpeče duše v vicah, ki so zaobjete v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Zaradi bridkega trpljenja Jezusa, tvojega Sina, in bridkosti, ki je preplavljala njegovo presveto dušo, izkaži svoje usmi­ljenje dušam, ki so pod pogledom tvoje pravičnosti. Ne glej nanje drugače kakor skozi rane tvojega preljubega Sina Jezusa, saj verujemo, da sta tvoja dobrota in usmi­ljenje brezmejni. Amen. (Dn 1227)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

DEVETI DAN

 

Jezus:

Danes mi privedi mlačne duše in jih potopi v globine mojega usmiljenja. Te duše zelo boleče ranijo moje Srce. V vrtu Getsemani je moja duša občutila največji odpor prav zaradi mlačnih duš. One so bile vzrok, da sem rekel: “Oče, naj gre ta kelih mimo mene, če je to tvoja volja.” – Njihova poslednja možnost rešitve je v tem, da se zatečejo k mojemu usmiljenju. (Dn 1228)

Molitev svete Favstine:

Neizmerno usmiljeni Jezus, ti si usmiljenje samo, v biva­lišče tvojega neizmerno usmiljenega Srca vodim mlačne duše. Naj se te mlačne duše, ki so podobne mrličem in te navdajajo s takim odporom, ogrejejo v ognju tvoje čiste ljubezni. O nadvse usmiljeni Jezus, izkaži jim vsemo­gočnost svojega usmiljenja, pritegni jih v žarišče svoje ljubezni ter jih obdari s svojo ljubeznijo, saj ti zmoreš vse.

Ogenj in led se ne moreta združiti,
saj bo ogenj ugasnil ali se led stopil.
Toda tvoje usmiljenje, o Bog,
more pomagati še večji bedi.

Večni Bog, usmiljeno se ozri na mlačne duše, zaobjete v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Oče usmiljenja, zaradi bridkega trpljenja tvojega Sina in njegovega tri ure dolgega umiranja na križu te goreče prosim, dovoli, da bi tudi one slavile globino tvojega usmiljenja …
(Dn 1229)

Rožni venec Božjega usmiljenja

(Vzkliki Božjemu usmiljenju)

 

Devtdnevnica k Božjemu usmiljenju je povzeta po knjigi: Molitvenik k Božjemu usmiljenju (12 molitvenih ur).

Molitvenik lahko naročite na tel. št.: 064 239 505.

 

Molitev k Božjemu usmiljenju s patrom Tomažem Podobnikom DJ: https://www.youtube.com/watch?v=sJfLh33Q_GE

 
Scroll to top