Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

PREDSTAVITEV KNJIGE SKRIVNOSTI MARIJINIH PRIKAZOVANJ

 

Kako to, da sta se odločila izbrati za temo knjige ravno Marijina pri­kazovanja?

Veliko sem romala v Medžugorje in na druga mesta njenih prikazovanj in ob tem se mi je razodevala vloga Marije v življenju posameznika in za vse človeštvo. Spoznala sem, da je njena edina želja, da nas pripelje k Jezusu.

Zelo se me je dotaknila njena obljuba, da se ona zavezuje, da bo vsakega, ki se posveti njenemu brezmadežnemu Srcu, pripeljala do Jezusa. Takrat sem razumela, kako je pomembna ta posvetitev, ki jo tako poudarja na veliko mestih svojih prikazovanj.

Ko sem prebirala njena sporočila, sem videla, da bi jih morali jemati bolj resno in jih razširiti med ljudi; da so za nas bolj pomembna, kot si mislimo.

Ta knjiga je torej nastala z namenom, da se pobliže spoznamo s posame­znimi kraji in Božjim delovanjem na teh mestih, kot tudi s sporočili, ki so nam tu dana. Da se zavemo, kakšen dar iz nebes so za grešno človeštvo. Devica Marija nas želi naučiti živeti po Božjih zakonih in v Božji ljubezni, in nas tako pripraviti na večno življenje.

V knjigi je veliko arhivskih fotografij, ki naj bralcu čim bolj približajo opi­sane dogodke in osebe, in s tem okrepijo vero v resničnost prikazovanj ter v pomoč in obstoj duhovnega sveta.

 

Kako je knjiga nastajala, zakaj odločitev ravno za ta prikazovanja?

Najprej naj povem, da je Marija ena sama. Na vsakem mestu njenih pri­kazovanj pa ima izpostavljeno določeno nalogo ali lastnost, ki je posebej poudarjena.

V knjigi je opisanih sedem Marijinih prikazovanj: Gora pri Sodražici, Lurd, Fatima, Amsterdam, Garabandal, Akita in Medžugorje. Lurd, Fatimo, Amsterdam in Akito je Cerkev že uradno priznala, pri Medžugorju in Gara­bandalu še ni podano dokončno mnenje, glede Magdalene Gornik z Gore pri Sodražici pa je Slovenska škofovska konferenca dala dovoljenje, da se lahko začne postopek za njeno beatifikacijo.

Zakaj ravno ta mesta? Morala sem izbrati nekaj pomembnih mest prika­zovanj, čeprav je vsebine toliko, da bi lahko izšlo še nekaj knjig z drugimi prav tako zanimivimi in pomembnimi opisi in sporočili.

Jaz sem postavila osnovo za knjigo, ki pa jo je nadgradil Miha s prevodi in povzetki iz različnih virov, zato bodo določene zanimivosti v knjigi ljudem še nepoznane.

 

Knjiga se začne s prikazovanjem na Gori pri Sodražici v Sloveniji. Kako to, da ima to prikazovanje prvo mesto med ostalimi, bolj zna­nimi, kot so Lurd, Fatima ali Medžugorje?

Najprej je opisano Marijino prikazovanje Magdaleni Gornik na Gori pri Sodražici, ker se je kronološko začelo pred Lurdom (1858) in Fatimo (1917), leta 1847, in je trajalo do njene smrti leta 1896. Premalo se zavedamo, ka­kšno veliko priprošnjico nam je dal Bog v Magdaleni Gornik, ki je bila ena največjih mistikinj v svetovnem merilu. Zelo je pomembna za slovenski narod, saj se močno Božje delovanje po njej začenja prav v današnjem času.

47 let je živela samo od Evharistije, doživljala je Jezusovo trpljenje, nosila njegove rane in na veliki teden podoživljala njegovo mistično smrt. Vsako­krat, ko poromamo na ta sveti kraj, čutimo bližino nebes in močno Božje delovanje. Tu se dogajajo uslišanja in ozdravljenja. Lahko jo prosimo za pomoč v različnih potrebah, saj je naša velika priprošnjica v nebesih.

 

Še nekaj o skrivnostih. Zakaj je naslov Skrivnosti Marijinih prikazo­vanj? Kaj nam sporočajo Marijine skrivnosti? Ali so nam lahko raz­krite?

V Predgovoru knjige piše: Že sama Marijina prikazovanje so velika skri­vnost. Vsako prikazovanje je velik čudež, ko se nebesa spustijo na zemljo. Nam je nedoumljivo, kako so blagoslovljeni kraji, kjer se naša nebeška Mati pojavi z določenim sporočilom. Marija je povedala v več sporočilih, da na kraju, kjer se je prikazala, za vedno ostane njena navzočnost in milost.

 Vendar pa Marija svojim vidcem zaupa tudi skrivnosti. V Fatimi je Marija dala pastirčkom tri skrivnosti, zelo pomembne za Cerkev in vse človeštvo.

Tudi v Medžugorju so nekateri vidci že dobili deset skrivnosti, nekateri pa še čakajo na zadnjo. Vidkinja Mirjana je določena, da bo povedala skrivnosti duhovniku, on pa jih bo, po svoji presoji po molitvi in postu, oznanil svetu, preden se bodo zgodile.

To je le nekaj o skrivnostih, ki so velikokrat vsebovane v Marijinih sporo­čilih. Vidci jih morajo zadržati zase, dokler ne pride dovoljenje iz nebes, da jih lahko razkrijejo.

 

Pred približno enim mesecem je katoliški radio EWTN objavil novico, da je sestra Agnes Sasagawa, vidkinja iz Akite, po 46. letih dobila spo­ročilo za javnost od svojega angela varuha. Ali poznate to sporočilo?

Da. To sporočilo je povzelo veliko tujih medijev po svetu, tudi Hrvatje so ga prevedli pod naslovom: Pomemben klic! Vidkinja iz Akite je po 46. letih dobila sporočilo svojega angela! Rečeno ji je bilo, naj ga nujno razglasi celemu svetu!

Naj najprej povem nekaj o Marijinih prikazovanjih redovnici Agnes na Japonskem. Vse je podrobno opisano v knjigi. V Akiti se je Marija prikazo­vala med letoma 1973 in 1981. Prikazovanja je najprej potrdil krajevni škof, nato pa jih je leta 1988 uradno priznala tudi Cerkev (Kongregacija za nauk vere pod vodstvom kardinala Ratzingerja). Marija je stoinenkrat točila krvave solze, kar je videlo na stotine ljudi, največkrat je bil navzoč tudi škof.

Sedaj, 6. oktobra 2019, je ponovno dal sporočilo za javnost angel varuh vidkinje Agnes Sasagawa, ki je stara 88 let. Sporočilo se glasi: »Posujte se s pepelom in molite spokorni rožni venec vsak dan.« Njej pa je rekel: »Ti pa moraš postati kot otrok in se vsak dan darovati kot žrtev.«

(Zanimivo je, da je prišlo sporočilo iz nebes ravno na dan, ko se je začela Amazonska sinoda, in ko so imeli v Vatikanu obred češčenja poganskega idola Pachamame.)

Sestra Agnes najprej ni vedela, ali naj to sporočilo pošlje naprej, ko pa je bilo dva dni za tem na vrsti berilo (Jona 3, 1-10), ki na enak način kliče h kesanju in postu, se je odločila, da ga prenese svetu. Glede na to, da je to osebno razodetje, ki ni zavezujoče, prepušča vsakemu, da se sam odloči, ali se bo odzval na klic angela ali ne.

Berilo, ki smo ga brali 8. 10. 2019, dva dni pozneje (Jona 3, 1-10):

Jona gre v Ninive

GOSPODOVA beseda se je drugič zgodila Jonu, rekoč: »Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu okliči oklic, ki ti ga govorim!« Jona je vstal in šel v Ninive po GOSPODOVI besedi. Ninive pa so bile veliko mesto pred Bogom, tri dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu, en dan hoda; klical je in pravil: »Še štirideset dni in Ninive bodo razdejane!« Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v raševino, od največjega do najmanjšega. Ko je beseda o tem prispela do kralja v Ninivah, je vstal s svojega prestola, odložil svoj plašč, se ogrnil z raševnikom in sédel na pepel. Dal je razglasiti po Ninivah in rekel, na ukaz kralja in njegovih velikašev je rekel: »Ljudje in živina, govedo in dro­bnica naj ničesar ne okusijo, naj se ne pasejo in naj ne pijejo vode! Ljudje in živina naj se ogrnejo z raševino in naj z vso močjo kličejo k Bogu, vsakdo naj se obrne od svoje slabe poti in od nasilja, ki je v njegovih rokah! Kdo ve, morda se Bog obrne in kesa, se obrne od svoje srdite jeze, da ne poginemo.«

Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti; in Bog se je kesal hudega, o katerem je govoril, da jim ga bo naredil, in ga ni naredil.

 

Ali se to novo sporočilo nanaša na prejšnja sporočila, ki jih je Devica Marija povedala v Akiti?

Mislim, da se. Zadnje sporočilo za javnost je dala Devica Marija sestri Agnes 13. oktobra 1973, 66 let po prikazovanju v Fatimi, katerega pa svet ni vzel resno.

Mati Božja je rekla: ”Draga moja hči, dobro poslušaj, kar ti imam pove­dati. O tem boš obvestila svojo predstojnico. Kot sem ti rekla, če se ljudje ne pokesajo in ne spreobrnejo, bo Bog Oče poslal veliko kazen na vse človeštvo. Ta bo hujša od vesoljnega potopa. Kaj takega se še nikoli ni zgodilo. Ogenj bo padel z neba in uničil velik del človeškega rodu, dobre in hudobne. Pri tem ne bo prizaneseno niti duhovnikom, niti vernikom. Tisti, ki bodo preži­veli, bodo tako obupani, da bodo zavidali mrtvim. Edino orožje, ki vam bo preostalo, bo rožni venec in zna­menje na nebu, ki vam ga bo pustil moj Sin. Molite rožni venec vsak dan. Molitvi rožnega venca dodajte še molitev za papeža, škofe in duhovnike. Satano­vo delovanje bo prodrlo celo v Cerkev na način, da bodo kardinali nasprotovali kardinalom in škofje škofom. Duho­vniki, ki me častijo, bodo naleteli na grajo in nasprotovanje svojih sobratov … cerkve in oltarji bodo opustošeni. Cerkev bo polna tistih, ki sprejemajo kompromise, medtem pa bo hudobni duh prisilil mno­ge duhovnike in posvečene duše, da zapustijo Božjo službo. Hudi duh bo posebno neizpro­sen do oseb, posvečenih Bogu. Misel na izgubo tako veli­kega števila duš je vzrok moje ža­losti. Če grehi postanejo številnejši in težji, zanje ne bo več odpuščanja. Veliko molite rožni venec, samo jaz vas lahko rešim iz težav, ki se vam bližajo. Tisti, ki se zatekajo k meni, bodo rešeni …«

To sporočilo je zelo resno. Ali še kje Marija opozarja na enak način?

Ja, na več mestih. Ko so vprašali tedanjega kardinala Ratzingerja o tretji fatimski skrivnosti, je dejal, da je vsebina podobna ravno tem sporočilu. Marijina sporočila so preroška tudi v Amsterdamu, Medžugorju in na drugih mestih, ki v tej knjigi niso zajeta, na primer v Lasalettu (Francija) in v Quitu (Ekvador). Tudi v Garabandalu Marija govori o treh dogodkih v prihodnosti in zadnji od njih je huda kazen, ki nas čaka, če se človeštvo ne spreobrne.

Ko so štiri vidkinje videle, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, je bilo to tako hudo, da so rotile Devico, naj bo dana človeštvu še ena priložnost, da se pokesa svojih grehov.

 

Med poglavji v knjigi so tudi molitve. Zakaj je to potrebno?

Ko beremo o Mariji in njenih prikazovanjih, se družimo z nebesi. In moli­tev je jezik, ki ga govorijo nebesa. Molitev je pogovor z Bogom.

Marija nas povsod vabi k molitvi. Če poslušamo različna sporočila, še posebej iz Medžugorja, je njena prošnja, ki se neprenehoma ponavlja: »Molite! Molite! Molite!«

V knjigi so zbrane najbolj pogoste molitve k Mariji, rožni venci, litanije, molitve posvetitve njenemu brezmadežnemu Srcu … Vse molitve so razpo­rejene med poglavji, tako da jih ločijo med seboj.

Svetujem, naj bralec ne bere površno, ampak naj bere knjigo počasi, da bo lahko vstopil v milost določenega prikazovanja. Prosim Marijo, naj deluje po tej knjigi, da bi ljudje lahko doživeli njeno bližino. Če se bo to zgodilo, bodo z veseljem zmolili katero od molitev, in če še ne molijo, tako začeli moliti. Ko sem sama prebirala knjigo in popravljala napake, sem čutila veliko Marijino navzočnost. Vedno znova me posebno ganeta fatimska pa­stirčka Frančišek in Jacinta. S kakšno otroško a vendar globoko in neo­majno ljubeznijo sta bila predana Bogu tako majhna otroka!

 

Zakaj se Marija prikazuje v današnjem času? Kaj je bistvo njenih spo­ročil? Kaj nam želi povedati?

Marijina prikazovanja so delo Svetega Duha po naročilu Boga Očeta. On jo pošilja k nam in zato so pomembna za vse človeštvo.

Devica Marija se v zadnjem času prikazuje na veliko mestih v svetu z eno samo željo, da nas pripelje k Jezusu, da nas poveže s Troedinim Bogom. Želi nam približati Božjo ljubezen in pripraviti naša srca za srečanje z Bogom. Vsak se sreča z njim, če ne prej, pa v trenutku smrti. Magdalena Gornik je povedala, da je videla, kako so duše umrlih prišle pred Jezusa. On jim je zastavil le eno vprašanje: »Ali me ljubiš?« In duše pred njim niso mogle lagati. Tiste, ki so ga v resnici ljubile, so bile obvarovane pred temo, druge pa so bile potegnjene navzdol. Marija nas pripravlja na to srečanje, da bomo lahko v trenutku smrti Jezusu izpovedali svojo ljubezen in iskreno rekli, da ga ljubimo. Zagovor nebeške Matere nas lahko celo v zadnjem trenutku reši pekla. Zato je posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu tako pomem­bna. Po Mariji k Jezusu, to je najlažja in najkrajša pot v nebesa. Jezus tako ljubi svojo mater, da ji ničesar ne odreče. Ona nas zagovarja pred Bogom in nam tako pridobi Jezusovo naklonjenost.

Vsi vidimo, da živimo v odločilnem času velike bitke za duše med Bogom in silami teme. Ona nas varuje pod svojim plaščem pred napadi hudobnih duhov in nam daje orožje proti zlu, to je njen rožni venec. Bog je tej molitvi v današnjem času dal še posebno moč. In v Fatimi je obljubila: »Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno Srce!«

 

Spraševala M. D.

Odgovarjala soavtorica knjige A. S.

 

Knjigo Skrivnosti Marijinih prikazovanj lahko naročite pri založbi SPIRITUS SANCTUS.

Tel.: 064- 239-505

Na voljo je tudi v vseh katoli­ških knjigarnah.

PREDSTAVITEV KNJIGE

SKRIVNOSTI MARIJINIH PRIKAZOVANJ

 

EXODUS TV

(1. del)

PREDSTAVITEV KNJIGE

SKRIVNOSTI MARIJINIH PRIKAZOVANJ

 

EXODUS TV

(2. del)

 
Scroll to top