Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

DOLŽNOSTI IN PRAVICE VSEH VERNIKOV

 

ZAKONIK CERKVENEGA PRAVA

 

Druga knjiga

BOŽJE LJUDSTVO

 

Prvi del

VERNIKI

 

Prvi naslov

DOLŽNOSTI IN PRAVICE VSEH VERNIKOV

 

Kan. 208 – Med vsemi verniki vlada zaradi njihovega prerojenja v Kristusu resnična enakost glede dostojanstva in dejavnosti, v kateri vsi skupaj in vsak po svoji zmožnosti in nalogi sodelujejo pri graditvi Kristusovega telesa.

Kan. 209 – §1. Verniki so dolžni tudi s samim svojim načinom delovanja ohranjati občestvo s Cerkvijo.

§2. Zelo vestno naj spolnjujejo dolžnosti, ki jih imajo tako do vesoljne kakor do delne Cerkve, kateri po pravnih predpisih pripadajo.

Kan. 210 – Vsi verniki morajo po svoji zmožnosti sveto živeti in z vsemi močmi prispevati k rasti in nenehnemu posvečevanju Cerkve.

Kan. 211 – Vsi verniki imajo dolžnost in pravico prizadevati si, da se bo božje oznanilo odrešenja bolj in bolj širilo med vse ljudi vseh časov po vseh krajih zemlje.

Kan 212 – §1. V zavesti sovje odgovornosti so verniki dolžni skazovati krščansko pokorščino temu, kar posvečeni pastirji, ki predstavljajo Kristusa, kot učitelji vere razlagajo ali kot voditelji Cerkve določajo.

§2. Verniki imajo neokrnjeno pravico razodevati pastirjem Cerkve svoje, predvsem duhovne, potrebe in želje.

§3. V skladu s svojim znanjem, strokovnostjo in ugledom, ki ga uživajo, imajo pravico in včasih celo dolžnost, da posvečenim pastirjem povedo svoje mnenje o tistih stvareh, ki zadevajo blagor Cerkve; drugim vernikom pa naj ga razodevajo tako, da ostane neokrnjena vera, nravnost in spoštovanje do pastirjev, hkrati pa naj upoštevajo skupno korist in dostojanstvo posameznih oseb.

Kan 213 – Verniki imajo pravico, da iz duhovnih dobrin Cerkve, predvsem iz božje besede in zakramentov, prejemajo pomoč od posvečenih pastirjev.

Kan 214 – Verniki imajo pravico, da opravljajo bogočastje po predpisih lastnega obreda, ki so ga potrdili zakoniti pastirji Cerkve, in da živijo po lastnem načinu duhovnega življenja, ki pa je v skladu s cerkvenim naukom.

Kan 215 – Verniki imajo neokrnjeno pravico svobodno ustanavljati in voditi združenja, katerih namen je ali krščanska dobrodelnost ali pobožnost ali pospeševanje krščanske poklicanosti v svetu, in za skupno uresničevanje teh namenov prirejati shode.

Kan 216 – Vsi verniki, posebno tisti, ki sodelujejo pri poslanstvu Cerkve, imajo pravico, da tudi z lastnimi pobudami, primernimi stanu in zmožnosti vsakogar, pospešujejo ali podpirajo apostolsko dejavnost; nobena taka pobuda pa si ne more lastiti imena »katoliška«, razen če s tem soglaša pristojna cerkvena oblast.

Kan 217 – Verniki, ki so po krstu poklicani živeti v skladu z evangeljskim naukom, imajo pravico do krščanske vzgoje, ki jih ustrezno usposablja, da rastejo v zrele človeške osebnosti in obenem spoznavajo in živijo skrivnosti odrešenja.

Kan 218 – Tisti, ki se posvečajo svetim znanostim, imajo zakonito svobodo pri raziskovanju in pri pametnem razodevanju svojega mnenja o stvareh, v katerih so strokovnjaki, ob dolžni pokorščini cerkvenemu učiteljstvu.

Kan 219 – Vsi verniki imajo pravico, da so pri izbiri življenjskega stanu obvarovani vsake prisile.

Kan 220 – Nihče ne sme nezakonito škodovati dobremu imenu, ki ga kdo ima, niti komurkoli kršiti pravice do zasebnega življenja.

Kan 221 – §1. Verniki lahko pravice, ki jih imajo v Cerkvi, pred pristojnim  cerkvenim sodiščem po določbi prava zakonito uveljavljajo ali branijo.

§2. Če vernike pristojna oblast pokliče na sodišče, imajo tudi pravico, da se jim sodi po pravnih predpisih, ki jih je treba pravično uporabljati.

§3. Verniki imajo pravico, da jih ne zadenejo cerkvene kazni. razen po določbi zakona.

Kan 222 – §1. Vernike veže dolžnost podpirati Cerkve v potrebah, da ji pomagajo pri bogočastju, delih apostolata, krščanski dobrodelnosti in dostojnem vzdrževanju služabnikov.

§2. Veže jih tudi dolžnost pospeševati socialno pravičnost in, spominjajoč se Gospodove zapovedi, iz svojih dohodkov podpirati revne.

Kan 223 – §1. Verniki, tako posamezniki kot povezani v združenja, se morajo v izvrševanju svojih pravic ozirati na skupni blagor Cerkve, pravice drugih in svoje dolžnosti do drugih.

§2. Cerkvena oblast je pristojna urejati uresničevanje vernikom lastnih pravic, upoštevajoč skupni blagor.

 

Nastanek Zakonika cerkvenega prava: https://static1.squarespace.com/static/5b6207b43c3a535f9cdb3cff/t/5ba92e4ce5e5f0d81d51fdda/1537814093998/Kanonsko-cerkveno+pravo+v+odnosu+do+prava+dr%C5%BEave+s-converted.pdf

 
Scroll to top